top of page

\\ Gedragsregels \
 

Om te voldoen aan de “MiFID-gedragsregels” is ons kantoor verplicht om wat volgt mede te delen:

Begrip verzekeringsbemiddeling:

 

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

 

De verschillende verzekeringstakken waarin ons kantoor werkzaam is:

 

1: Ongevallen;

2: Ziekte;

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;

22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;

23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;

26: Kapitalisatieverrichtingen

Privacyverklaring:

Assulab BVBA

Handelslei 30

2980 Zoersel

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register met Ond. Nr. BE 0479.312.830

 

 

PRIVACY VERKLARING

 

 

Assulab BV (verder “kantoor”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document  lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we  zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast  vervullen wij, ten behoeve van  de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is Assulab, Handelslei 30, 2980 Zoersel en BE 0479.312.830.

 

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u  met ons contact opnemen via info@assulab.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

 

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op  het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

 

Het kantoor verzamelt en verwerkt  gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft  ook  alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

 

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.

 

 

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

 

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.  

 

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

 

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

 

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

 

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.

 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.

 

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

 

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

 

Uw rechten

 

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

 

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via [vermelding van het emailadres via hetwelk dit kan gebeuren] of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

 

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via [vermelding van he emailadres via hetwelk dit kan gebeuren], met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 

 

 

 

Wijzigingen

 

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 

Datum en versie vermelden

26/09/2022

 

Juiste en volledige informatieverstrekking: 

Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant ons kantoor juiste en volledige informatie aanlevert bij aanvang en tijdens de looptijd van onze dienstverlening. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In het kader van onze dienstverlening zal ons kantoor u diverse documenten toezenden of aanreiken. Documenten die u steeds aandachtig moet doornemen en waarvoor u ons kantoor moet contacteren voor eventuele opmerkingen en/of toelichtingen. In ieder geval vraagt ons kantoor u om alle documenten steeds zelf te controleren en vast te stellen of deze opgesteld zijn in overeenstemming met uw verlangens en behoeften. 

Vergoedingen:

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Klachten: 

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35

Tel. 02/547.58.71 - Fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as

 

 

 

Links naar “Algemene verzekeringsvoorwaarden” van de verschillende verzekeringsmaatschappijen en producten:

 

NN:

 

 1. NN Strategy (fiscaal), NN Strategy (niet fiscaal), Union Gold

 2. Scala Free Pension, Scala Privilege, Scala Keyman IPT Dynamisch Beheer tak 23

 3. Scala Corporate, Scala Keyman, Multiplan, Top Performance Plan, Multiplan, Welcome Plan

 4. Cover Gamma

 5. Documenten bij hospitalisatie via MedExel
  (Medexel-klanten hebben van Medexel inlog gegevens ontvangen zodat ze via de website van Medexel kunnen inloggen in hun persoonlijke box. In deze box vindt de klant alle documenten ten persoonlijke titel voor aangifte, het opsturen van de onkostennota’s, enz…)

 

Allianz:

 

 1. Algemene voorwaarden

 2. Financiële Infofiches - Plan For Life

 3. Financiële Infofiches - Plan For Life Plus

 4. Beheersreglementen en winstdelingsreglementen

 

DKV:

 

Particulier:

 1. Hospitalisatie

 2. Tandzorg

 3. Plan Horizon

 4. Eenpersoonsvennootschap

 5. Zorgverzekering

 6. Ambulante kosten

 7. Aangiften

 

Bedrijf:

 1. Hospitalisatie: Plan ISKMO, Plan IS(B)KMO, Plan IS+

 2. Ambulante kosten: Plan A, Plan AZ

 3. Tandzorg: Plan Z, Plan AZ

 4. Plan Horizon Groep

 5. DKV Service@home

 6. Aangiften

Dela:

 1. Algemene voorwaarden en infofiche

Confidentialiteit:

Iedere partij, dit wil zeggen zowel ons kantoor als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

Belangenconflicten:

De Europese richtlijn MiFID verplicht ons kantoor invulling te geven aan een beleid met de toegepaste procedures op het voorkomen van belangenconflicten en de oplossingen bij eventuele conflictsituaties.

 

Algemeen:

 

Als gevolg op de wet van 30 juli 2013, ter versteviging van de bescherming van de consument van financiële diensten en producten, met ingang 30 april 2014 en ter uitbreiding van de bevoegdheden van de FSMA alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.  Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

Identificatie belangenconflicten:

 

Ons kantoor heeft in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Hierbij een omschrijving die mogelijke belangenconflicten vormen of kunnen doen ontstaan waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënten worden geschaad.

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

 • ander belang bij resultaat van dienst of transactie;

 • financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

 • zelfde bedrijf als de cliënt;

 • vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

 

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

Transparantie:

 

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

bottom of page